Χρήσιμες ερωταπαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα

Με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ»:

 • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας,
 • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
 • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Αναλυτικότερα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου έως και 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • 100% επιδότηση τόκων
 • Kάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, δυνητικά μελετών και συμβούλου έργου

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης.
 2. Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
  • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα.
  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.
 1. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης.
 2. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

 1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr. από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 2. Δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.
 3. Υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 4. Οριστική υποβολή αίτησης από τον ωφελούμενο.
 5. Σε περίπτωση επιλογής κάλυψης ιδίων κεφαλαίων με δανεισμό, διενεργείται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πιστοληπτικός έλεγχος.
 6. Υπαγωγή αίτησης από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 7. Αποδοχή Απόφασης Υπαγωγής από τον ωφελούμενο.
 8. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (σε περίπτωση δανείου) από τον Ωφελούμενο και εκταμίευση προκαταβολής στους προμηθευτές.
 9. Υλοποίηση Παρεμβάσεων/ έκδοση Παραστατικών Δαπανών από τους προμηθευτές.
 10. Διενέργεια Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.
 11. Καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου στο πληροφοριακό σύστημα από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.
 12. Έλεγχος/αξιολόγηση από τον δικαιούχο του Προγράμματος.
 13. Καταβολή επιχορήγησης και εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.).
 14. Καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Η δανειοδότηση δεν είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Εάν ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκεια του διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη.

Έναρξη Προγράμματος

Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος είναι η 11.12.2020.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

Υποβολή δικαιολογητικών

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων (δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου) και πριν την Απόφαση Υπαγωγής θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την χρονική προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που δεν είχαν επισυναφθεί στη φάση υποβολής της αίτησης.

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται) έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (12 μήνες).

Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης

Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. (και πριν την υποβολή της δήλωσης ολοκλήρωσης και μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών)

Αιτήσεις Μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων: 

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης και ενεργειακών χαρακτηριστικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Για τον έλεγχο των ανωτέρων απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Γνωρίστε τη σειρά συστημάτων αλουμινίου EXALCO ECONOMY ΕΔΩ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ EXALCO ECONOMY

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ

Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ
 • Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και επιλογή λήψης δανείου
 • Αξιολόγηση της αίτησης και 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Απόφαση υπαγωγής των έργων και υπογραφή δανειακής σύμβασης σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό - προκαταβολή δανείου έως 85%
 • Υποβολή των υλοποιημένων παρεμβάσεων ηλεκτρονικά και 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Β’ ΠΕΑ
 • Ολοκλήρωση του έργου και Εκταμίευση του δανείου

Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΟ
 • Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και επιλογή αποπληρωμής με ίδια κεφάλαια
 • Αξιολόγηση της αίτησης και 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Απόφαση υπαγωγής των έργων και καταβολή προκαταβολής στον προμηθευτή μέσω τραπεζικού συστήματος
 • Υποβολή των υλοποιημένων παρεμβάσεων ηλεκτρονικά και 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση - έκδοση Β’ ΠΕΑ
 • Ολοκλήρωση του έργου και Εκταμίευση επιχορήγησης

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης 210 6241829
(ώρες λειτουργίας 07:00 – 21:00).

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exoikonomo@prv.ypeka.gr

Βρείτε τον πιο κοντινό σας ενεργειακό επιθεωρητή

Εντοπίστε τους επιθεωρητές ή τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική σας περιοχή.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μάθετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας

Ακολουθήστε την εφαρμογή βήμα βήμα και γνωρίστε σε ποια ενεργειακή κλάση ανήκει η κατοικία σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Συγκεντρώσαμε για εσάς όλες τις χρήσιμες απαντήσεις που αφορούν το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΔΩ

Σε ποια κλιματική ζώνη ανήκω;

ΜΑΘΕΤΕ ΕΔΩ